top of page

Hóa Chất Đặc Biệt

Chúng tôi chuyên tổng hợp các hóa chất được sử dụng trên cơ sở hoạt động và chức năng của chúng. Các nhà khoa học của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nghiên cứu, đánh giá khả năng ứng dụng, tổng hợp và thử nghiệm các hóa chất và mở rộng quy mô sản xuất theo nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ để kiểm tra thành phần hóa học hoặc tính chất vật lý của các hóa chất chuyên dụng của bạn, và đánh giá những hóa chất này theo các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, và bền vững.

 

Một số sản phẩm hóa chất chọn lọc của chúng tôi bao gồm oximes, các axit hydroxamic và cacboxylic. Thông tin cụ thể về từng hóa chất được cung cấp theo các kết nối sau đây.

bottom of page