top of page

Công Trình Khoa Học

GIDhcxwWIAEwukZ.jpg

10. Tu N. Nguyen, Behnam Nourmohammadi Khiarak, Zijun Xu, Amirhossein Farzi, Sharif Md. Sadaf, Ali Seifitokaldani, Cao-Thang Dinh,

Multi-metallic Layered Catalysts for Stable Electrochemical CO2 Reduction to Formate and Formic Acid,

ChemSusChem 2024, accepted.

Hợp tác với Đại học Queen, Đại học McGill, và INRS

slide-1-1681393235987.png

9. Tu N. Nguyen, Svetlana V. Eliseeva, Ivana Martinić, Peggy L. Carver, Timothée Lathion, Stéphane Petoud, Vincent L. Pecoraro,

Lower Energy Excitation of Water Soluble Near-Infrared Emitting Mixed-Ligand Metallacrowns,

Chem. Eur. J 2023, e202300226.

Hợp tác với Đại học Michigan và CNRS

JMCA cover.jpg

8. Cornelius Obasanjo, Ali Shayesteh Zeraati, Hadi Shaker Shiran, Tu N. Nguyen, Md Golam Kibria, Sharif Md. Sadaf and Cao Thang Dinh,

In Situ Regeneration of Copper Catalysts for Long-term Electrochemical CO2 Reduction to Multiple Carbon Products,

J. Mater. Chem. A 2022, 10, 20059-20070.

Hợp tác với Đại học Queen, Đại học Calgary, và Viện Nghiên cứu Quốc gia (INRS)

jacsat_v131i012.jpg

7. Tu N. Nguyen, Zhu Chen, Ali Zeraati Shayesteh, Hadi Shiran, Sharif Sadaf, Md Golam Kibria, Edward Sargent, Cao-Thang Dinh,

Catalyst Regeneration via Chemical Oxidation Enables Long-Term Electrochemical Carbon Dioxide Reduction,

J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 13254–13265.

Hợp tác với Đại học Queen, Đại học Toronto, Đại học Calgary, và Viện Nghiên cứu Quốc gia (INRS)

d1ta90114a_00_00.jpg

6. Tu N. Nguyen, Jiaxun Guo, Ashwini Sachindran, Fengwang Li, Ali Seifitokaldani, Cao-Thang Dinh,

Electrochemical CO2 Reduction to Ethanol: From Mechanistic Understanding to Catalyst Design,

J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 12474-12494.

Hợp tác với Đại học Queen, Đại học McGill, và Đại học Sydney.

chemsocrevcover.png

5. Tu N. Nguyen, Cao Thang Dinh,

Gas Diffusion Electrode Design for Electrochemical Carbon Dioxide Reduction,

Chem. Soc. Rev., 2020, 49, 7488-7504.

Hợp tác với Đại học Queen.

accacs_v010i017.jpg

4. Tu N. Nguyen, Mahdi Salehi, Quyet V. Le, Ali Seifitokaldani, Cao Thang Dinh,

Fundamentals of Electrochemical CO2 Reduction on Single-metal-atom Catalysts,

ACS Catal., 2020, 10, 10068-10095.

Hợp tác với Đại học Queen và Đại học McGill.

Chem Comm 2020.jpeg

3. Tu N. Nguyen, Ian M. Harreschou, Jung-Hoon Lee, Kyriakos C. Stylianou, Douglas W. Stephan, A Recyclable Metal-organic Framework for Ammonia Vapour Adsorption, 

Chem. Commun., 2020, 56, 9600-9603.

Hợp tác với Đại học Toronto, Đại học  Bang Oregon, và Viện Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc. 

anie.202009974-1.png

2. Xinjiang Cui, Serhii Shyshkanov, Tu N. Nguyen, Arunraj Chidambaram, Zhaofu Fei, Kyriakos C. Stylianou, Paul J. Dyson,

CO2 Methanation via Amino Alcohol Relay Molecules Employing a Ruthenium Nanoparticle/Metal Organic Framework Catalyst,

Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 16371-16375

Hợp tác với Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ (EPFL) và Đại học Bang Oregon.

Chemistry A cover.PNG

1. Tu N. Nguyen, Svetlana V. Eliseeva, Andrzej Gładysiak, Stéphane Petoud, Kyriakos C. Stylianou,

Design of Lanthanide-based Metal-organic Frameworks with Enhanced Near-infrared Emission,

J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 10188-10192.

Hợp tác với Đại học Bang Oregon và Phòng thí nghiệm quốc gia tại Orleans. 

bottom of page