top of page

Khung Kim Loại-Hữu Cơ

MOFs là gì?

Khung kim loại-hữu cơ (MOFs) là một trong những vật liệu đang được phát triển nhanh nhất trên thế giới, và được điều chế bằng cách kết nối các ion hoặc cụm kim loại với các ligand hữu cơ. Khác với các chất rắn xốp khác như zeolit, silica hoặc than hoạt tính, vật liệu MOFs thường có  độ xốp cao, diện tích bề mặt lớn, và cấu trúc có thể được kiểm soát dễ dàng. Bằng cách thay đổi kim loại và / hoặc ligand hữu cơ, các cấu trúc vật liệu với nhiều đặc tính khác nhau có thể được tổng hợp. MOFs đã được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như hấp phụ và tách khí, xúc tác, cảm biến, kiểm soát độ ẩm, phân phối thuốc, v.v.

Hoạt động

Vật liệu MOFs được lựa chọn tùy theo ứng dụng cụ thể. Hàng nghìn cấu trúc MOFs được báo cáo trong các tài liệu đã dược xuất bản, bao gồm cả những cấu trúc được tổng hợp bởi công ty Helen, ví dụ như họ MOF HL1 dựa trên lanthanide. Một số vật liệu MOF phổ biến trong nghiên cứu khoa học là HKUST-1, ZIF-8, UiO-66, MIL-125, Al-PMOF, v.v.

 

Chúng tôi sẽ đánh giá ứng dụng của khách hàng, tổng hợp và kiểm tra các MOFs phù hợp, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng cho nhu cầu của bạn.

bottom of page